fmf20150926-46
Preventie beleid

 Verslavingspreventiebeleid

Inleiding

Ons casino en onze medewerkers beseffen en nemen de verantwoordelijkheid, binnen de mogelijkheden, om onze gasten te beschermen voor onmatig spelen en kansspelverslaving.

 

Wij nemen ons verslavingspreventiebeleid met bijbehorende uitvoering en hiermee onze zorgplicht zeer serieus. Het voorkomen van problemen door het deelnemen aan onze kansspelen is een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden in het casino.

 

We hebben veel persoonlijk contact met onze gasten. Door onze laagdrempelige benadering bouwen we een band op met onze gasten. We signaleren snel een verandering in gedrag en ondernemen passende actie.  Deze band helpt ons ook om het gesprek over verantwoord spelen en onmatig speelgedrag te voeren met onze gasten.

 

Het voorkomen van onmatige deelname aan onze kansspelen en tijdige interventies achten wij van het grootste belang. Wij benadrukken het belang van verantwoord spelen en geven tijdig goede en begrijpelijke informatie aan onze gasten over ons spelaanbod en de mogelijke risico’s.

 

Dit verslavingspreventiebeleid is met grote zorg opgesteld i.s.m. (ervarings) deskundigen. Het beleid wordt regelmatig intern geëvalueerd. Daarnaast gebeurt dit minimaal 1 x per jaar met de (ervarings) deskundigen.

 

Bij het opstellen van het verslavingspreventiebeleid zijn de Beleidsregels van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit voor verantwoord spelen, het besluit en regeling Wet Kansspelen op afstand leidend geweest.

Samenwerkingspartners

Het verslavingspreventiebeleid is tot stand gekomen i.s.m. deskundigen op het gebied van verslavingszorg, een ervaringsdeskundige en een verslavingszorginstelling welke voldoen aan de gestelde eisen in de Beleidsregels Verantwoord Spelen opgesteld door de Kansspelautoriteit in artikel 3.13, 3.14 en 3.15.

 

Deze deskundigen hebben advies gegeven over in ieder geval de effectiviteit van interventies, de evaluatie daarvan, de bijdrage van maatregelen en voorzieningen om risicovol spelgedrag of kansspelverslaving te voorkomen en de mate waarin een preventieve maatregel daadwerkelijk het gewenste gedragseffect bij spelers teweeg kan brengen. Tevens is er ook advies gegeven over de informatie die wij aan spelers moeten verstrekken en op welke wijze deze informatie moet worden samengesteld.

 

In ieder geval vindt er minimaal een jaarlijkse evaluatie plaats met deze deskundigen om het verslavingspreventiebeleid te blijven ontwikkelen, toe te passen en te onderhouden.

Van deze evaluatie wordt een verslag gemaakt voor intern gebruik en monitoring.

 

Wij werken samen met het Centrum voor Verantwoord Spelen. Het Centrum voor Verantwoord Spelen heeft een samenwerkingsverband met Ready for Change B.V.  Zij werken samen om kennis te delen en te vergroten over de preventie en behandeling van kansspelproblematiek. Op deze wijze is geborgd dat actuele inzichten op het gebied van verslavingspreventie en de behandeling van kansspelverslaving zijn verwerkt in ons verslavingspreventiebeleid.

Deskundige verslavingszorg Mw. Y. Jansma Centrum voor Verantwoord Spelen
Ervaringsdeskundige Mw. J. Broekhuis Centrum voor Verantwoord Spelen
Verslavingszorginstelling Ready for Change B.V.

 

Risicoanalyse

Een onafhankelijke en wetenschappelijke risicoanalyse van ons spelaanbod wordt uitgevoerd door de VAN Branche organisatie. In deze analyse worden de kenmerken en risico’s van aangeboden spellen verder toegelicht met de bijbehorende geadviseerde preventiemaatregelen.

Uit de risicoanalyse komen de volgende categorieën naar voren: Hoog en Middel.

Wij zullen deze categorieën in het casino aangegeven en de desbetreffende automaten voorzien van een sticker.

Schermafbeelding 2021-09-28 om 08.15.05

 

 

 

 

 

Reclame

 Wij houden ons aan de gestelde eisen in de beleidsregels van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit voor verantwoord spelen m.b.t. reclame en werving (paragraaf 2).

Dit houdt in dat we op zorgvuldige en evenwichtige wijze reclame maken. We zijn terughoudend betreft vorm, doelgroep, inhoud, strekking en aantal en soorten kanalen en onze reclame richt zich primair op onze hoofdactiviteit.

Wij zetten niet aan tot onmatige deelname aan onze kansspelen, prijzen deze niet aan als oplossing voor financiële of persoonlijke problemen, promoten gokken niet als leefstijl en of bagatelliseren de gevolgen van onmatig gokken.

Onze reclame is niet misleidend en geeft bijvoorbeeld op geen enkele wijze de indruk dat gasten invloed op de uitkomst hebben.

Tevens richten wij onze reclame niet op kwetsbare groepen te weten:

–       Minderjarigen

–       Personen met een verstandelijke beperking

–       Personen die een verslaving hebben of in het verleden hebben gehad.

 

Ook richten wij onze reclame niet op jongvolwassenen (18-24 jaar) en op personen die zich hebben uitgesloten middels een vrijwillig toegangsverbod.

Wij maken geen gebruik van websites of social mediakanalen die gericht zijn op genoemde kwetsbare personen. Tevens onthouden wij ons van fysieke reclame voor ons casino die in het zicht of op locatie staat die gericht is op minderjarigen.

 

Uit risicoanalyse blijkt ook welke kansspelen een hoge risicofactor hebben. Hiermee   houden wij rekening bij onze reclame-uitingen.

 

Informeren van gasten                                                     

Wij hechten groot belang aan het juist en tijdig informeren van onze gasten over o.a.:

 

Onze gasten informeren wij op verschillende manieren:

–       Slogan Speelbewust 18+

–       Informatiestickers op de speelautomaten

–       Huisregels

–       Folder Speelbewust

–       Informatie over de AGOG

–       Flyer Centrum voor Verantwoord Spelen

–       Monitorkaart: hulpmiddel voor gasten om persoonlijke grenzen en limiet te bewaken en inzicht te krijgen en te houden in spelgedrag.

–       Mogelijkheden voor het maken van een zelftest.

–       Informatiebrief bij het vrijwillig toegangsverbod.

–       Informatie over professionele hulp zoals instellingen voor verslavingszorg.

–       Links naar de volgende websites:

www.speelbewust.nl

www.gokkeninfo.nl

www.agog.nl

www.centrumvoorverantwoordspelen.nl

www.kansspelautoriteit.nl

 

De informatie is in begrijpelijk Nederlands opgesteld en beschikbaar op onze website en in het casino. De folders, flyers en monitorkaart worden door onze medewerkers verstrekt aan gasten bijvoorbeeld tijdens een interventiegesprek maar gasten kunnen deze ook zelf discreet pakken en meenemen.

Toegangsbeleid                                                

 

Controle op toegangsleeftijd

Wij controleren scherp op de toegangsleeftijd. Wij laten geen gasten toe die niet de toegestane leeftijd hebben om ons casino te betreden. Bij de entree is er een visuele controle en bij twijfel over de leeftijd wordt er altijd om legitimatie gevraagd. Indien de gast te jong is om het casino te betreden wordt de toegang geweigerd.

 

Controle op gedwongen verboden                      

Als de persoon een gedwongen verbod heeft, bijvoorbeeld door het overtreden van onze huisregels, wordt de toegang geweigerd. Er wordt een notitie gemaakt dat deze persoon het casino toegang wilde tot het casino.

Personen die onder invloed zijn van alcohol en of drugs laten wij niet toe in ons casino.

Wij weigeren de toegang aan personen waarbij twijfels zijn of zij de mogelijke risico’s redelijkerwijs goed kunnen inschatten zoals bijvoorbeeld personen met een verstandelijke beperking.

Iedereen die toegang krijgt tot ons casino ontvangt een toegangsbewijs met hierop ook de slogan Speel Bewust 18+. De gast dient dit toegangsbewijs op verzoek te tonen tijdens het verblijf in ons casino.

Mocht er toch een gast toegang hebben gekregen tot ons casino waarbij achteraf blijkt dat dit niet geoorloofd is bijvoorbeeld door een vervalst identiteitsbewijs wordt de gast direct verzocht het casino te verlaten en ondernemen wij passende actie.

 

Als een persoon op verzoek geen legitimatiebewijs kan of wil tonen wordt de toegang tot het casino altijd geweigerd.

 

Kwetsbare doelgroepen

Jong Volwassenen (18-24jaar)

 Onze medewerkers zijn extra alert op het gedrag van jongvolwassenen (18 jaar – 24 jaar). Uit verschillende onderzoeken blijkt immers dat deze groep extra kwetsbaar is voor verslaving. Wij gaan nog sneller met hen in gesprek en benoemen extra en nadrukkelijker de risico’s van het spel. Wij adviseren jongvolwassenen om het spelgedrag aan te passen en of een time-out of een vrijwillig toegangsverbod te nemen.

We motiveren en verwijzen de jongvolwassenen nog sneller door voor advies of hulp bij onmatig en risicovol spelgedrag.

Personen waarvan wij het vermoeden hebben dat er sprake is van een verstandelijke beperking 

Gasten waarbij wij het vermoeden hebben of op de hoogte zijn van een verstandelijke beperking observeren wij zeer zorgvuldig en consequent op signalen die kunnen wijzen op het verliezen van de controle over het spel. In een gesprek toetsen wij in hoeverre de gast in staat is om de risico’s en de gevolgen van gokken goed in te schatten. Op basis van deze toetsing interveniëren wij zo nodig op passende wijze.

Personen die een verslaving hebben of in het verleden hebben gehad.

 

Gasten waarvan wij weten of in redelijkheid kunnen vermoeden dat zij een verslaving hebben of hebben gehad observeren wij zorgvuldig en we gaan nog sneller het gesprek aan en zetten de meest gepaste interventie in.

 

Dit is ook van toepassing op gasten die eerder een vrijwillig toegangsverbod hebben gehad bij ons.    

    

Observeren, signaleren en interventies                   

 

Observeren gedrag van gasten en signalen/indicatoren

Onze getrainde en alerte casinomedewerkers observeren alle gasten op signalen die kunnen wijzen op onmatig spelgedrag.  Een verandering in het speelgedrag kan een reden voor zorg zijn. Daarom is een interventie op zijn plaats om te voorkomen dat de gast de controle over het spelen (verder) zou kunnen verliezen en hierdoor zelf (of zijn naasten) in de problemen zou raken.

 

Onze medewerkers observeren expliciet op onderstaande indicatoren:

 1. a) Een hoge of toenemende speelfrequentie
 2. b) Veranderingen in tijdstippen waarop het casino wordt bezocht
 3. c) Een lange of toenemende speelduur

 

Daarnaast observeren ook op de onderstaande signalen:

–        Een gast kwam eerst samen met anderen en komt nu alleen.

–        Een gast gaat op meerdere speelautomaten spelen.

–        De gast gaat spelen op de “zwaardere speelautomaten”

–        Een gast speelt om hogere inzet en geeft meer geld uit tijdens het bezoek aan het casino.

–        De gast reserveert speelautomaten.

–        Een gast beleeft zichtbaar minder plezier aan het spelen wat kan blijken uit:

–        Niet meer blij zijn met winst.

–        De winst niet pakken

–        Doorspelen tot het geld op is

–        Geen of minder interactie met de casinomedewerker en of andere gasten

–        Verwaarlozing van het uiterlijk.

–        De gast is sneller geïrriteerd.

–        De gast kan agressief gedrag vertonen zowel naar speelautomaten en of medewerkers of andere gasten.

–        Een gast heeft geen interesse meer in acties van het casino.

–        De gast staat al bij de ingang van het casino voor openingstijd.

–        Gast blijft tot sluitingstijd en verlaat met tegenzin het casino.

–        Er is sprake van een toename van magisch denken of bijgeloof bij de gast

–        Sprake van achterdocht bij de gast: twijfelen of de speelautomaten wel juist zijn afgesteld.

–        Signalen uit de omgeving van de gast bijvoorbeeld ongeruste familieleden.

 

 

Interventies

Als het veranderende gedrag of signalen reden voor zorg zijn gaan wij altijd in gesprek met de gast. We bespreken onze waargenomen signalen, informeren hoe het gaat met de gast en uiten onze eventuele zorgen.

De interventie is onder andere afhankelijk of de gast een recreatieve, risico of probleemspeler is. Ook de leeftijd speelt een rol. Uiteraard speelt ook mee of er al interventies hebben plaatsgevonden en welk resultaat deze interventies hebben gehad.

 

Recreatieve spelers:

Spelers bij wie het speelgedrag nauwelijks tot geen verslavingspotentie vertoont.

Risicospelers:

Spelers bij wie het speelgedrag enige kenmerken van kansspelverslaving vertoont.

Probleemspelers:

Spelers bij wie het speelgedrag een hoog risico op kansspelverslaving vertoont door een aanhoudend en toenemend onvermogen om weerstand te bieden aan de drang tot spelen.

 

 

Wij werken volgens het stepped care model (zie afbeelding) waarbij de zwaarte van de interventie toeneemt naar mate een gast meer signalen van onmatig spelgedrag laat zien.

Wij kijken ook altijd welke medewerker de beste klik of aansluiting bij de gast heeft om in gesprek te gaan (matched care).

 

De recreatieve speler blijven wij observeren op signalen die zouden kunnen wijzen op een toename van risicovol speelgedrag. Wij geven informatie over ons spelaanbod, de risicofactoren en benoemen dat het niet mogelijk is om invloed op de uitkomst te hebben.

De risicospeler geven we informatie over zijn speelgedrag, de mogelijke gevolgen van overmatig gokken, mogelijkheden tot advies en hulp, bieden folders en flyers aan en geven tips voor verantwoord spelen. Ook bieden we actief de monitorkaart aan met duidelijke uitleg zodat de gast zelf zijn speelgedrag in kaart kan brengen en zijn limieten en grens kan bewaken. Samen met de gast bespreken wat zou kunnen helpen om weer recreatief te gaan spelen zoals bijvoorbeeld een bezoekbeperking of een korte time-out periode.

Onze medewerkers blijven de risicospeler scherp observeren en gaan, als het spelgedrag niet op positieve wijze veranderd, wederom in gesprek met de gast met als doel de gast te motiveren om het speelgedrag aan te passen zodoende geen probleemspeler te worden.

De probleemspeler motiveren we om bij verschillende organisaties hulp te zoeken. Dit kan zijn professionele hulp, huisarts, instellingen voor verslavingszorg, zelfhulp (AGOG) en of het Centrum voor Verantwoord Spelen. We geven de gast informatie over een vrijwillig toegangsverbod/ time-out en geven advies om deze aan te vragen. We wijzen de gast op de risico’s en gevolgen van overmatig spelen en onderzoeken in het gesprek of er reeds sprake is van problemen op psychisch, lichamelijk, financieel of sociaal vlak.

We blijven in contact met deze gast waarbij we informeren hoe het gaat, onze hulp blijven aanbieden en onze zorg uitspreken.

 

Speelpauze

Wil je een speelpauze aanvragen omdat je het spelen niet meer ziet zitten, de controle dreigt te verliezen of niet meer onder controle hebt? Vanaf 1 oktober 2021 is het centraal register Uitsluiting Kansspelen in werking getreden, afgekort Cruks. Mocht je vanaf 1 oktober 2021 zelf ervoor kiezen een ontzegging aan te vragen, loopt dit via Cruks. Het is niet meer mogelijk om in het casino zelf een vrijwillige ontzegging aan te vragen

CRUKS is opgezet door de KansspelAutoriteit. Onderstaand de uitleg van de Kansspelautoriteit over hoe je zelf een landelijke speelpauze kan aanvragen.

 

Inschrijven in Cruks

Geef uzelf een speelpauze

Heeft u het gokken niet meer onder controle? Dan kunt u zichzelf inschrijven in Cruks. Cruks – het Centraal register uitsluiting kansspelen – is een lijst met spelers die een speelpauze nemen. U kunt direct minimaal 6 maanden niet meer gokken op Nederlandse goksites en niet in Nederlandse speelhallen of casino’s.

Inschrijven in Cruks kan omdat u dit zelf wilt, omdat een eigenaar van een gokspel vindt dat u dit moet doen of omdat uw partner of een ander dichtbij u dit een goed idee vindt.
Vanaf 1 oktober 2021 kunt u zich inschrijven in Cruks.

2 manieren om in te schrijven in Cruks

U kunt kiezen voor een inschrijving van 6 maanden tot 99 jaar. Er zijn 2 manieren om in te schrijven in Cruks.

 1. Inschrijven via DigiD (vanaf 1 oktober 2021)

Dit werkt meteen.

 1. Inschrijven via een papieren formulier(vanaf 1 oktober 2021)

U kunt dit printen, invullen en op de post doen. Na een paar dagen bent u ingeschreven.

U kunt verlengen en opzeggen

Wilt u uw inschrijving in Cruks verlengen? Bijvoorbeeld van 6 maanden naar 2 jaar? Dat kan net als inschrijven, via DigiD of via papier.

Wilt u opzeggen? Als de eerste 6 maanden van uw inschrijving voorbij zijn kunt u uw inschrijving ook opzeggen.

Heeft u meer nationaliteiten? Zet deze in Cruks

Heeft u meer dan 1 paspoort? Zet al uw nationaliteiten in Cruks. Zo zorgt u dat u echt niet kunt spelen tijdens uw speelpauze. Ook niet via een ander paspoort.

Speelpauze stopt automatisch

Aan het einde van uw inschrijving stopt uw speelpauze automatisch. U hoeft niets te doen en u krijgt ook geen bericht.

Registratie observaties en interventies                   

Observaties en alle interventies worden geregistreerd in ons registratiesysteem.  Op deze wijze kunnen we de veranderingen in het gedrag van onze gasten goed monitoren. Tevens kunnen wij zien of de interventie tot een gewenste gedragsverandering van de gast heeft geleid. Wij registreren zorgvuldig in het belang van de gast.

De casinomedewerkers dragen de observaties en interventies aan elkaar over zodat ze allemaal geïnformeerd zijn aan het begin van hun dienst.

Wij registreren tenminste de volgende gegevens als we een preventiegesprek voeren:

–       Identiteit van de gast

–       Datum en tijd

–       Type interventies (kan een combinatie zijn)

–       Aanleiding

–       Verloop gesprek met reactie van de gast

–       Gegeven adviezen

–       Eventueel gemaakte afspraken

Daarnaast registreren we ook de andere interventies zoals het verstrekken van een folder/flyer en of monitorkaart.

 

Kwaliteitsmanagementsysteem

Intern overleg verslavingspreventiebeleid

Wij overleggen in ons casino standaard 1 x per kwartaal intern over ons verslavingspreventiebeleid. Hierin bespreken wij met de casinomedewerkers opvallende zaken, praktijksituaties, vrijwillig toegangsverboden, veranderingen in het beleid en de uitvoering van het beleid. Er wordt een verslag gemaakt van het overleg. Deze verslagen kunnen als input gebruikt worden voor het overleg met externe deskundigen.

 

Externe deskundigheid

Daarnaast hebben wij minimaal 1 x per jaar overleg met het Centrum voor Verantwoord Spelen om ons verslavingspreventiebeleid te evalueren, te updaten en continue te verbeteren. Hierin is ook de input van de ervaringsdeskundige in meegenomen.

Op deze wijze houden wij het verslavingspreventiebeleid altijd up to date, actueel en aangepast aan de nieuwste (wetenschappelijke) ontwikkelingen m.b.t. verslavingspreventie.

 

Jaarlijkse rapportage aan de Kansspelautoriteit.

In onze jaarlijkse rapportage aan de Kansspelautoriteit vermelden wij onder andere:

–      De samenwerking met de (ervarings) deskundigen en de eventuele beleidswijzigingen die naar aanleiding van hun adviezen zijn doorgevoerd. Indien is afgeweken van de adviseren van deze deskundigen verduidelijken wij waarom we deze keuze hebben gemaakt.

–      De uitkomsten van de bovengenoemde risicoanalyses en de maatregelen en voorzieningen die naar aanleiding daarvan zijn getroffen.

–      Uw jaarlijkse beoordeling van de effectiviteit en doelmatigheid van uw verslavingspreventiebeleid.

 

Cursussen verslavingspreventie             

Om de kennis over verslavingspreventie te vergroten en op peil te houden volgen onze medewerkers de cursussen verslavingspreventie van het Centrum voor Verantwoord Spelen.

De volgende medewerkers volgen de basiscursus verslavingspreventie:

–       Leidinggevenden

–       Medewerkers op sleutelposities

–       Medewerkers die belast zijn met het toelaten van personen (bij de toegangscontrole)

–       Medewerkers die belast zijn met het toezicht op spelers

–       Medewerkers die belast zijn en met de uitvoering van het verslavingspreventiebeleid

 

De basiscursus verslavingspreventie bevat tenminste de volgende onderwerpen:

–       De elementen van de door de vergunninghouder georganiseerde kansspelen die deze kansspelen verslavingsgevoelig maken of kunnen maken

–       De signalen van risicovol of problematisch speelgedrag en hoe deze te herkennen

–       De diverse interventies passend bij signalen van risicovol of problematisch speelgedrag

–       De maatregelen die kunnen worden geboden door verslavingszorg of met zelfhulp

–       Theorie over (motiverende) gespreksvoering

–       Regel- en wetgeving kansspelen

 

De basiscursus is een e-learning die afgesloten wordt met een toets die met een voldoende behaald moet worden.

De basiscursus volgen onze medewerkers voor aanvang van de werkzaamheden in het casino en dient iedere drie jaar herhaald te worden.

Onze medewerkers die ook de aanvullende cursus volgen dienen de herhaalcursus na 3 jaar te volgen.

 

De volgende medewerkers volgen de aanvullende cursus verslavingspreventie:

–       Medewerkers die belast zijn met het toelaten van spelers

–       Medewerkers die belast zijn met het toezicht op spelers

–       Medewerkers die belast zijn met de uitvoering van het verslavingspreventiebeleid

 

De inhoud van de aanvullende cursus bevat tenminste de volgende onderwerpen:

–       Inleiding in communicatie en gespreksvaardigheden

–       Oefenen met basisvaardigheden gespreksvoering

–       Oefenen van communicatie en gespreksvaardigheden met gebruikmaking van de trainingsacteur

–       Communicatiemiddelen die worden gebruikt

–       Oefenen van motiverende gesprekstechnieken gericht op het matigen van speelgedrag en in het bijzonder het speelgedrag van jongvolwassenen

–       Verdieping van kennis over signalen van risicovol of problematisch speelgedrag en hetgeen waaraan deze signalen kunnen worden herkend

–       Kennis over welke interventiemaatregelen in welke gevallen gepast zijn bij welke signalen van risicovol of problematisch speelgedrag

–       Oefenen van het aanbieden van een interventiemaatregel die past bij de situatie

–       Verdieping van kennis over preventieve maatregelen die kunnen worden geboden door verslavingszorg, anonieme hulp of met zelfhulp

–       Kennis over wanneer het gepast is om een speler door te geleiden naar verslavingszorg en op welke wijze dat het beste kan gebeuren

–       Anonieme hulp of middelen van zelfhulp

 

In de aanvullende cursus wordt gewerkt met een ervaren en gekwalificeerde trainingsacteur om de interventies en de gesprekstechnieken te oefenen.

Een gekwalificeerde ervaringsdeskundige deelt zijn ervaringen met de eigen gokverslaving en het herstel.

In de herhalingscursus wordt naast de onderwerpen uit de aanvullende cursus expliciet aandacht besteed aan nieuwe onderwerpen, het verslavingspreventiebeleid en casuïstiek.

Deelnemers worden in de aanvullende- en herhalingscursus aangemoedigd om eigen casussen in te brengen.

Het Centrum voor Verantwoord Spelen voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen van de Beleidsregels Verantwoord Spelen opgesteld door de Kansspelautoriteit in artikel 3. En is bevoegd om deze cursussen te verzorgen.

Het Centrum voor Verantwoord Spelen is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en voldoet voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

De certificaten, afgegeven door het Centrum voor Verantwoord Spelen, zijn aanwezig in het casino en kunnen op verzoek getoond worden.

Er is altijd een adequaat overzicht aanwezig van medewerkers die de cursussen hebben gevolgd en wanneer zij een herhaling nodig hebben.

Jaarlijks evalueren wij de cursussen verslavingspreventie met het Centrum voor Verantwoord Spelen op inhoud, kwaliteit, effectiviteit en aansluiting met de praktijk.

 

Klachtenprocedure

Wij streven er uiteraard naar om al onze gasten tevreden te laten zijn over het bezoek aan ons casino. Uiteraard kunnen gasten terecht bij onze casinomedewerkers als zij een klacht hebben. Zij zullen zich inspannen om de klacht naar tevredenheid te behandelen.

Gasten kunnen gebruik maken van onze klachtenprocedure. Onze medewerkers in het casino kunnen ook de gast informeren over de klachtenprocedure en desgewenst deze ook aan de gast op papier overhandigen.

Klachten kunnen worden ingediend per mail. klachten@casinolemmer.nl

Wij streven ernaar om de klacht binnen 6 weken na indiening afgehandeld te hebben. Wij geven altijd een schriftelijke reactie aan de gast.

Wij registreren alle klachten en de gevolgde procedure.

 

Huisregels

 1. Toegang tot ons casino is alleen mogelijk met verplichte CRUKS check.

 

 1. Het onbeheerd achterlaten van een automaat met credit is voor eigen risico. Dit geldt tevens bij het uitbetalen van de automaten zonder de aanwezigheid van een medewerker.

 

 1. Meegebrachte etenswaren en dranken mogen in dit amusementscentrum niet worden genuttigd.

 

 1. CASINO LEMMER is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.

 

 1. Het gebruiken van alcoholische dranken is in dit amusementscentrum niet toegestaan.

 

 1. Indien wij constateren dat in dit amusemenscentrum wordt gehandeld in strijd met      de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht of de Opiumwet, wordt de overtreder de toegang tot dit amusementscentrum ontzegd.

 

 1. Rondhangen is niet toegestaan. Zitgelegenheid is uitsluitend voor klanten die spelen op de automaten.

 

 1. Geen voeten in de geldteruggave bakken.

 

 1. Mobiele telefonie is binnen dit amusementscentrum niet toegestaan, dit in verband met storingen.

 

 1. Het dragen van petten en of gezicht bedekkende kleding is niet toegestaan.

 

 1. Het reserveren van kansspelautomaten is in beperkte mate mogelijk (vraag het de medewerkers).

 

 1. Onze zaak is schoon en netjes, houd dit ook zo!

 

 1. Daar waar deze huisregels niet in voorzien, is de beslissing van de medewerkers bindend.